Cherta scëmpla extraurbana (curiera y ferata)

Tarifa de viac:

Uni viac vën ratà cun almanco 10 chilometri tariferes. L priesc dl viac per la cherta valor ie de 15 cent per chilometer tarifer aldò dla sëuravijion dla zones tariferes provinzieles, turondà ai 50 cent dessëura.

Ulà cumpré:

  • tla curieres extraurbanes
  • pra i automac de venduda (dla stazions dla ferates) per i viages cun ferates regiuneles
  • pra la purteles de venduda autorisedes

Da pudëi adurvé per:

  • curieres extraurbanes
  • ferates regiuneles nchin a Trënt, Prëner y Sanciana/Vierschach

La vel: 3 ëura dala cunvalideda. La cherta scëmpla possa unì cumpreda nchin doi mënsc dan che n l’adrova.

Co cunvalidé la cherta: La cherta scëmpla muessa unì cunvalideda canche n pëia via tlla curiera o tla stazion dla ferata de partënza. L tleca mëter ite la cherta tl cunvalidadëur; tl cajo de na cherta de jita y de reviers ie l viac de reviers da fé l medemo di. La cherta ie da cunvalidé nce per l viac de reviers.

Tla ferates regiuneles iel puscibl cumpré na cherta scëmpla paian 5 euro sëuraprò. Te chësc cajo muessa l viagiadëur, pernan che l ie zapà tla ferata, se nunzië pra l personal dla ferata. L ne ie nia de bujën de paië zeche sëuraprò sce l ne ie pra na stazion o na fermeda dla ferata degun automat dla chertes.