Ie me é ntendù che per n viac per la medema trata (ej. Maran-Bulsan) vëniel datrai ratà 10 KM de plu (42,96 anziché 32,96 km) y perchël ie l cost plu aut (3,44 mpede 2,64 euro). Ciuldì?

L viac che resultea de 10 KM plu lonch cuntën dessegur nce na trata urbana. Sun l cont dl utënt, o sun la conta possen udëi da ce trates che l viac ie metù adum.