Problems cun la chertes de viac

Tl cajo de n documënt de viac danejà à l viagiadëur/la viagiadëura da fé na cherta de viac regulera dan scumencé l viac.

Tl cajo de n documënt de viac nia danejà che ne possa nia unì cunvalidà velel chësta despusizions:

  • i/la viagiadëures cun na cherta contactless, cun na tarifa defineda ndependëntmënter dai chilometri fac (Südtirol Pass abo+, Südtirol Pass 65+, Südtirol Pass free), à l dërt de finé l viac scumencià, ma i muessa se damandé debota che la cherta vënie stampeda da nuef;
  • i/la viagiadëures de na cherta contactless cun tarifa chilometrica (Südtirol Pass, EuregioFamilyPass Südtirol) muessa fé na cherta de viac regulera dan senté tl mesun de trasport;
  • chertes de viac a banda manietica cun na tarifa defineda ndependëntmënter dai chilometri fac (cherta dl di per rodes , cherta urbana per dut l di) vel nchin ala data de destumeda stampeda sun la cherta;
  • l viagiadëur/la viagiadëura cun na cherta a banda manietica a tarifa chilometrica (cherta singula, cherta valor) à da cumpré na cherta de viac regulera dan scumencé l viac;
  • la Mobilcard, la Museumobil Card y la chertes turistiches vel per dut l di che la cherta ie unida fata “nia da liejer”. Per l rest dl tëmp valëivl muessa la cherta unì sustituida da n duplicat.

Tl cajo de na cherta ntiera ma che ne funzionea nia per n defet tecnich o ajache l material ie fruà ju uniral relascià n duplict debant.

Link: